Forskning & utveckling

I vår forskning vid Luleå tekniska universitet vill vi utforska hur personal i psykiatrisk vård och omsorg kan stödjas att utveckla reflekterande arbetssätt som stödjer återhämtning. Vi vill också förstå mer om hur personals och patienters erfarenheter kan tillvaratas och bidra till att utveckla vården.  Denna forskning bygger vidare på våra respektive avhandlingsarbeten om psykiatrisk vård.

Genomförda, pågående och planerade projekt

Socialpsykiatriboenden

I samarbete med Bodens kommun genomförde vi 2017-2018 ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt. Under en tiomånadersperiod genomfördes och utvärderades en intervention med syfte att stödja ett återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt vid två socialpsykiatriboenden. Interventionen innefattade bland annat utbildningsinsatser, reflektionsgrupper och ledningsstöd.

Rättspsykiatrisk heldygnsvård

I samarbete med Region Norrbotten, verksamhetsområde Länsgemensam psykiatri, genomförde vi under hösten 2018 ett forsknings- och utvecklingsprojekt där återhämtningsinriktade reflektionsgrupper utvärderades på en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Somatisk akutsjukvård

Tillsammans med forskare från Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har vi under 2018 påbörjat projektet ”Psykiatrisk Omvårdnad i Somatisk Akutsjukvård (POSA)”. Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur personals och patienters erfarenhetsbaserade kunskap kan bidra till att utveckla och förbättra vården av personer med psykisk ohälsa i pre- och intrahospital akutsjukvård.

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

Under 2018-2019 genomförde vi projektet projektet ”Vändpunkter” med fokus på hur barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård kan bidra till återhämtning. Under en tiomånadersperiod genomförde och utvärderade vi en intervention med syfte att stödja ett återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård.

Vård av ensamkommande ungdomar i samband med akut psykisk ohälsa

Under 2019 inledde vi arbetet med ett projekt med fokus på ensamkommande ungdomar. Det övergripande syftet  är att beskriva erfarenheter av vård av ensamkommande ungdomar i samband med akut psykisk ohälsa ur ensamkommande ungdomars, närståendes och sjuksköterskors perspektiv, med särskilt fokus på betydelsen av traumamedveten och kulturellt kompetent vård.

Egna vetenskapliga publikationer

Derblom, K., Molin, J., Gabrielsson, S., & Lindgren, B.M. (2021). ‘Acknowledge me as a capable person’: How people with mental ill-health describe their experiences with general emergency care staff – A qualitative interview study. International Journal of Mental Health Nursing, 30(6), 1539-1549. Läs här.

Gabrielsson, S. (2015). A moral endeavour in a demoralizing context: psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet. Läs här.

Gabrielsson, S., Engström, Å., & Gustafsson, S. (2019). Evaluating reflective practice groups in a mental health context: Swedish translation and psychometric evaluation of the Clinical Supervision Evaluation Questionnaire. BMC Nursing, 18(2), 1-7. Läs här.

Gabrielsson, S., Karim, H., & Looi, G.M.E. (2022). Learning your limits: Nurses’ experiences of caring for young unaccompanied refugees in acute psychiatric care. International Journal of Mental Health Nursing, 31(2). Läs här.

Gabrielsson, S., & Looi, G.M.E. (2019). Recovery-oriented reflective practice groups: Conceptual framework and group structure. Issues in Mental Health Nursing, 40(22), 993-998. Läs här.

Gabrielsson, S., Looi, G. M. E., Zingmark, K., & Sävenstedt, S. (2014). Knowledge of the patient as decision‐making power: staff members’ perceptions of interprofessional collaboration in challenging situations in psychiatric inpatient care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 784-792. Läs här.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Olsson, M. (2016). Taking personal responsibility: Nurses’ and assistant nurses’ experiences of good nursing practice in psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 25, 434-443. Läs här.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2015). Person‐centred care: clarifying the concept in the context of inpatient psychiatry. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 555-562. Läs här.

Gustafsson, S., Engström, Å, Lindgren, B.M., & Gabrielsson, S. (2021). Reflective capacity in nurses in specialist education: Swedish translation and psychometric evaluation of the Reflective Capacity Scale of the Reflective Practice Questionnaire. Nursing Open, 8(2), 546-552. Läs här.

Looi, G.M.E.  (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik: att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet. Läs här.

Looi, G. M. E., Engström, Å., & Sävenstedt, S. (2015). A self-destructive care: Self-reports of people who experienced coercive measures and their suggestions for alternatives. Issues in Mental Health Nursing, 36(2), 96-103. Läs här.

Looi, G. M. E., Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2014). Solving the staff’s problem or meeting the patients’ needs: Staff members’ reasoning about choice of action in challenging situations in psychiatric inpatient care. Issues in Mental Health Nursing, 35(6), 470-479. Läs här.

Looi, G. M.E., & Hellzén, O. (2006). Nurse’ perception of the relationship between themselves and the long-term psychiatric client: An interview study. Primary Care & Community Psychiatry, 11(4), 185-192. Läs här.

Looi, G. M. E., Sävenstedt, S., & Engström, Å. (2016). “Easy but not simple”—Nursing students’ descriptions of the process of care in a psychiatric context. Issues in Mental Health Nursing, 37(1), 34-42. Läs här.

Marklund, L., Wahlroos, T., Looi, G.M.E., & Gabrielsson, S. (2020). ‘I know what I need to recover’: Patients experiences and perceptions of forensic psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 29(2), 235-243. Läs här.

Söderberg, A., Looi, G. M.E., & Gabrielsson, S. (2021). Constrained nursing: Nurses’ and assistant nurses’ experiences working in a child and adolescent psychiatric ward. International Journal of Mental Health Nursing. Läs här.

Wallström, R., Lindgren, E., & Gabrielsson, S. (2021) ‘Don’t abandon me’: Young people’s experiences of child and adolescent psychiatric inpatient care supporting recovery described in blogs. International Journal of Mental Health Nursing, 30(1), 117-125. Läs här.

%d bloggare gillar detta: