Forskning & utveckling

I vår forskning vid Luleå tekniska universitet vill vi utforska hur personal i psykiatrisk vård och omsorg kan stödjas att utveckla reflekterande arbetssätt som stödjer återhämtning. Vi vill också förstå mer om hur personals och patienters erfarenheter kan tillvaratas och bidra till att utveckla vården.  Denna forskning bygger vidare på våra respektive avhandlingsarbeten om psykiatrisk vård.

Genomförda, pågående och planerade projekt

Socialpsykiatriboenden

I samarbete med Bodens kommun genomförde vi 2017-2018 ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt. Under en tiomånadersperiod genomfördes och utvärderades en intervention med syfte att stödja ett återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt vid två socialpsykiatriboenden. Interventionen innefattade bland annat utbildningsinsatser, reflektionsgrupper och ledningsstöd.

Rättspsykiatrisk heldygnsvård

I samarbete med Region Norrbotten, verksamhetsområde Länsgemensam psykiatri, genomförde vi under hösten 2018 ett forsknings- och utvecklingsprojekt där återhämtningsinriktade reflektionsgrupper utvärderades på en rättspsykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Vård vid beroende och psykisk samsjuklighet

I samarbete med Region Norrbotten pågår sedan 2018 ett projekt med syftet att undersöka förutsättningar för och betydelsen av återhämtningsinriktad öppen psykiatrisk vård för personer med beroende och psykisk samsjuklighet. Region Norrbotten finansierar två doktorander som fokuserar på återhämtningsinriktade arbetssätt respektive samverkan.

Somatisk akutsjukvård

Tillsammans med forskare från Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har vi under 2018 påbörjat projektet ”Psykiatrisk Omvårdnad i Somatisk Akutsjukvård (POSA)”. Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur personals och patienters erfarenhetsbaserade kunskap kan bidra till att utveckla och förbättra vården av personer med psykisk ohälsa i pre- och intrahospital akutsjukvård.

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

Under 2018 påbörjades även projektet ”Vändpunkter” med fokus på hur barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård kan bidra till återhämtning. Vi planerar i samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin vid Sunderby sjukhus att under en tiomånadersperiod genomföra och utvärdera en intervention med syfte att stödja ett återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård.

Egna vetenskapliga publikationer

Gabrielsson, S. (2015). A moral endeavour in a demoralizing context: psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet. Läs här.

Gabrielsson, S., Engström, Å., & Gustafsson, S. (2019). Evaluating reflective practice groups in a mental health context: Swedish translation and psychometric evaluation of the Clinical Supervision Evaluation Questionnaire. BMC Nursing, 18(2), 1-7. Läs här.

Gabrielsson, S., & Looi, G.M.E. (2019). Recovery-oriented reflective practice groups: Conceptual framework and group structure. Issues in Mental Health Nursing. Läs här.

Gabrielsson, S., Looi, G. M. E., Zingmark, K., & Sävenstedt, S. (2014). Knowledge of the patient as decision‐making power: staff members’ perceptions of interprofessional collaboration in challenging situations in psychiatric inpatient care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 784-792.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Olsson, M. (2016). Taking personal responsibility: Nurses’ and assistant nurses’ experiences of good nursing practice in psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 25, 434-443.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2015). Person‐centred care: clarifying the concept in the context of inpatient psychiatry. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 555-562.

Looi, G.M.E.  (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik: att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet. Läs här.

Looi, G. M. E., Engström, Å., & Sävenstedt, S. (2015). A self-destructive care: Self-reports of people who experienced coercive measures and their suggestions for alternatives. Issues in Mental Health Nursing, 36(2), 96-103.

Looi, G. M. E., Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2014). Solving the staff’s problem or meeting the patients’ needs: Staff members’ reasoning about choice of action in challenging situations in psychiatric inpatient care. Issues in Mental Health Nursing, 35(6), 470-479.

Looi, G. M.E., & Hellzén, O. (2006). Nurse’ perception of the relationship between themselves and the long-term psychiatric client: An interview study. Primary Care & Community Psychiatry, 11(4), 185-192.

Looi, G. M. E., Sävenstedt, S., & Engström, Å. (2016). “Easy but not simple”—Nursing students’ descriptions of the process of care in a psychiatric context. Issues in Mental Health Nursing, 37(1), 34-42.

Marklund, L., Wahlroos, T., Looi, G.M.E., & Gabrielsson, S. (2020). ‘I know what I need to recover’: Patients experiences and perceptions of forensic psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 29(2), 235-243.

Wallström, R., Lindgren, E., & Gabrielsson, S. (2020) ‘Don’t abandon me’: Young people’s experiences of child and adolescent psychiatric inpatient care supporting recovery described in blogs. International Journal of Mental Health Nursing. In press.