Forskning & utveckling

I ett pågående forskning vid Luleå tekniska universitet arbetar vi med att ta reda på hur olika personalgrupper i psykiatrisk vård och omsorg kan stödjas att utveckla ett återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt. Målet är dels att formulera en välgrundad modell för ”Återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt”, dels att ta fram en manual för hur ett sådant kan införas och stödjas. Denna forskning bygger i sin tur vidare på våra respektive avhandlingsarbeten om psykiatrisk vård.

Återhämtning vid psykisk ohälsa är inte nödvändigtvis beroende av insatser från psykiatrisk vård och omsorg. Vi har ändå valt att fokusera på personalen i vår forskning. Detta gör vi eftersom vi uppfattar personalen som en i mycket outnyttjad resurs när det gäller att stödja återhämtning.

Projekt

2017-2018 samarbetar vi med Bodens kommun i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som ska stödja ett återhämtningsinriktat reflekterande arbetssätt inom socialpsykiatrins stödboenden. Vi genomför olika kartläggnings-, utbildnings-, handlednings- och stödinsatser för att förstå och bidra till att utveckla personalens arbetssätt. I samband med detta intervjuar vi chefer, personal och brukare, och lämnar även ut enkäter.

I ett samarbete med Region Norrbotten planerar vi en motsvarande insats riktad mot personal som möter personer med beroende och psykiatrisk samsjuklighet i öppen psykiatrisk vård.

Förberedelser pågår för att kunna genomföra motsvarande projekt även inom andra verksamheter. Tidigare har vi genomfört olika pilotprojekt riktade mot personal i akutpsykiatrisk heldygnsvård.

Egna vetenskapliga publikationer

Gabrielsson, S. (2015). A moral endeavour in a demoralizing context: psychiatric inpatient care from the perspective of professional caregivers. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet.

Gabrielsson, S., Looi, G. M. E., Zingmark, K., & Sävenstedt, S. (2014). Knowledge of the patient as decision‐making power: staff members’ perceptions of interprofessional collaboration in challenging situations in psychiatric inpatient care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 784-792.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Olsson, M. (2016). Taking personal responsibility: Nurses’ and assistant nurses’ experiences of good nursing practice in psychiatric inpatient care. International Journal of Mental Health Nursing, 25, 434-443.

Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2015). Person‐centred care: clarifying the concept in the context of inpatient psychiatry. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29(3), 555-562.

Looi, G.M.E.  (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik: att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå tekniska universitet.

Looi, G. M. E., Engström, Å., & Sävenstedt, S. (2015). A self-destructive care: Self-reports of people who experienced coercive measures and their suggestions for alternatives. Issues in Mental Health Nursing, 36(2), 96-103.

Looi, G. M. E., Gabrielsson, S., Sävenstedt, S., & Zingmark, K. (2014). Solving the staff’s problem or meeting the patients’ needs: Staff members’ reasoning about choice of action in challenging situations in psychiatric inpatient care. Issues in Mental Health Nursing, 35(6), 470-479.

Looi, G. M.E., & Hellzén, O. (2006). Nurse’ perception of the relationship between themselves and the long-term psychiatric client: An interview study. Primary Care & Community Psychiatry, 11(4), 185-192.

Looi, G. M. E., Sävenstedt, S., & Engström, Å. (2016). “Easy but not simple”—Nursing students’ descriptions of the process of care in a psychiatric context. Issues in Mental Health Nursing, 37(1), 34-42.